Вклад академиков первого состава Белорусской академии наук в изучение истории книгопечатания

Берёзкина Наталья

admin


PDF


Рассматривается научная деятельность академиков первого состава Белорусской академии наук в области изучения истории и культуры Беларуси. Особое внимание уделяется работам по истории книгопечатания, авторами которых являются известные ученые: историки Владимир Пичета, Вацлав Ластовский, Василий Игнатовский, языковед Степан Некрашевич.

Ключевые слова: Белорусская академия наук, академики, научная деятельность, история Беларуси, история книгопечатания.

Література

 1. Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Белорусской Социалистической Советской Республики. – 1928. – № 32. – С. 940–941.
 2. Национальная академия наук Беларуси, 1928–2008: документы и материалы.– Минск: Бел. наука, 2008. – 767 с.
 3. Соколовский Л. Г. История одной семьи: Йован Пичета и его потомки // Вопросы истории. – 1999. – № 9. – С. 136–142.
 4. Королюк В. Д. Владимир Иванович Пичета // Славяне в эпоху феодализма: к столетию академика В.И.Пичеты. – М., 1978. – С. 5–25.
 5. Савецкая Беларусь. – 1927. – 12 крас.
 6. Пічэта У. І. Scoriniana (1776–1926) // Чатырохсотлецьце беларускага друку, 1525–1925 / Інстытут беларускай культуры. – Менск, 1926. – С. 284–327.
 7. Пічэта У. Беларускае Адраджэньне ў XVI сталецьці // Чатырохсотлецьце беларускага друку, 1525–1925 / Інстытут беларускай культуры. – Менск, 1926. – С.132–156.
 8. Пічэта У. Друк на Беларусі ў XVI і XVII сталецьцях // Чатырохсотлецьце беларускага друку, 1525–1925 / Інстытут беларускай культуры. – Менск, 1926. – С. 228–261.
 9. Пичета В. И. Белоруссия и Литва XV–XVI вв. (исследования по истории социально-экономического, политического и культурного развития). – М.: изд-во Акад. наук. СССР, 1961. – 816 с.
 10. Сільнова Л. Д. Прыватная калекцыя У.І.Пічэты ў кніжных фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі // Гістарычныя крыніцы: праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання: маттэрыялы да Міжнар. навук.- практ. канф., прысвеч. 120-годдзю з дня нараджэння
 11. У.І.Пічэты. – Мінск, 1998. – С. 116–118.
 12. Грыцкевіч А. П. Гісторык Вацлаў Ластоўскі // Сыны і пасынкі Беларусі. – Мінск, 1996. – с. 229–250.
 13. Платонаў Р. Лёсы: гіст.-дак. нарысы аб людзях і малавядомых падзеях духоўнага жыц ця ў Беларусі 20–30-х гадоў. – Мінск, 1998.– 327 с.
 14. Ластоўскі В. Доктар Франціш Скарына (1525–1925) // Крывіч. – 1924. – № 2. – С. 3–13.
 15. Ластоўскі В. Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі: спроба паясьніцельнай кнігопісі ад канца Х да пачатку ХІХ стагодзьдзя.– Коўна: друк. Сакалоўскага, 1926.– 776 с.
 16. Некрашэвіч С. [Рэц. на кн.: В. Ластоўскі Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі. Коўна. 1926] // Асьвета. – 1926. – № 5. – С. 167–171.
 17. Жураўскі А. І. Сцяпан Міхайлавіч Некрашэвіч: да 120-годдзя з дня нараджэння // Беларуская лінгвістыка. – 2004. – Вып. 54. – С. 3–11.
 18. Германовіч І. К. Аб навуковай дзейнасці Сцяпана Міхайлавіча Некрашэвіча // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя У. І. Леніна. Сер. 4. – 1972. – № 3. – С. 34–40.
 19. Некрашэвіч С. Да пытаньня аб укладаньні слоўніка жывой беларускай мовы: даклад, чытаны на сходзе мовазнаўчай сэкцыі Інбелкульта 8 ліпеня 1925 г. // Полымя. – 1925. – № 5. – с. 164–186.
 20. Некрашэвіч С. Мова кнігі Касьяна Рымляніна Ераміты: «О уставах монастиских» // Запіскі Аддзелу гуманітарных навук / Інстытут беларускай культуры. – Менск, 1928. – Кн. 2, т. 1: Працы клясы філёлёгіі. – С. 86–114.
 21. Ігнатоўскі У. Ад Беларускай Тэрмінолёгічнай Камісіі да Беларускай Акадэміі Навук // Наш край. – 1928. – № 12. – С. 6–17.
 22. Ігнатоўскі У. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі: лекцыі, чытаныя настаўнікам пачатковых школ Меншчыны. – Менск: друк. Я.Грынблата, 1919. – 127 с.
 23. Ігнатоўскі У. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. – 2-е выд.– Вільня: выд-ва У. Знамя роўскага, 1921. – 112 с.
 24. Ігнатоўскі У. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. – 4-е выд., перароб.– Менск: дзярж. выдва Беларусі, 1925. – 176 с.
 25. Ігнатоўскі У. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. – 4-е выд., папр.– Вільня: выд-ва У. Знамяроўскага, 1927. – 116 с.
 26. Ігнатоўскі У. Гісторыя Беларусі ў ХІХ і ў пачатку ХХ сталецьця: лекцыі, чытаныя студэнтам Беларус. дзярж. ун-ту. – 3-е выд., стэрэотып. – Менск: Бел. дзярж. выд-ва, 1928. – 252 с.
Берёзкина Н. Вклад академиков первого состава Белорусской академии наук в изучение истории книгопечатания // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 230-239. ISBN 978-966-02-7138-8.