Проблеми відображення біографічних даних у науковій спадщині істориків медицини

Демочко Ганна

admin


PDF


Стаття має на меті привернути увагу дослідників, а в першу чергу дослідників історії медицини, до правильного фактографічного відтворення матеріалу. Наразі ця проблема постала через значну кількість помилок, на які можна натрапити в енциклопедичних виданнях і наукових статтях та монографіях тощо.

Ключові слова: історія медицини, енциклопедичне видання, медична біографістика.

Література

 1. Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах [Текст] / Я. Ганіткевич; Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня, Всеукр. лікар. т-во. – Львів : Афіша, 2004. – 365 с. – Рез. : англ. – Бібліогр. : с. 361–364. – Імен. покажч. : с. 330–352.
 2. Ганіткевич Я. Внесок українських лікарів у світову медицину / Я. В. Ганіткевич // Український медичний часопис. – № 4 (72) – VII-VIII. – 2009. – С. 110–116.
 3. Пундій П. Українські лікарі: бібліогр. довідник / П. Пундій; ред. Я. Ганіткевич. – Львів ; Чикаго: Наукове Товариство ім. Т. Г. Шевченка, 1994. – Кн. 1 : Естафета поколінь національного відродження. – 328 с.
 4. Пундій П. Українські лікарі : бібліогр. довідник / П. Пундій ; ред. Я. Ганіткевич. – Львів ; Чикаго: Наукове Товариство ім. Т. Г. Шевченка, 1994. – Кн. 2 : Лікарі діяспори та їх діяльність для рідного краю. – 446 c.
 5. Пундій П. Українські лікарі [Текст] : бібліогр. довідник / Я. Ганіткевич, П. Пундій ; НТШ; Всеукр. лікарське т-во. – Львів : Афіша, 2008. – Кн. 3 : Учасники нац.-визвольної боротьби й укр. державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України / наук. ред. Л. Пиріг. – 2008. – 426 с.
 6. Ціборовський О. М. Українські лікарі XVIII – поч. XIX ст. як організатори медичної освіти і науки, медичної справи та предтечі соціальної медицини в Російські імперії / О. М. Ціборовський // Українознавство, 2009. – № 2. – С. 133–142.
 7. Ціборовський О. М. На варті здоров’я: історія становлення соціальної медицини та охорони громадського здоров’я / О.М. Ціборовський. – К. : Факт, 2010. – 430 с.
 8. Кнопов М. Ш. К 120-летию со дня рождения Александра Васильевича Мельникова [Текст] / М. Ш. Кнопов, В. К. Тарануха // Хирургия. Журнал имени Н. И. Пирогова : научно-практический журнал. – 2009. – №6. – С. 74–76.
 9. Скоркин К. В. Они носили ТВОЮ фамилию. Биографический справочник. – М. : Вивид Арт, 2012. – 1312 с.
 10. Державний архів Харківської області. Ф. Р–1584, оп. 9, спр. 1434, арк. 12 об.
 11. От редакции // Вопросы онкологии. – Х.: Издательство «Научная мысль», 1928. – Т. 1. – Кн. 1.
 12. Історія Харківського державного медичного університету. 200 років. – Х. : ВПЦ «Кон траст», 2005. – 752 с.
 13. Опыты оживления сердца // Известия Петербургской АН. 1902. Сер. 15, т. 16.
 14. Робак І. Ю. Організація охорони здоров’я в Харкові за імперської доби (початок XVIII ст. – 1916 р.) / І. Ю. Робак. – Х. : ХДМУ, 2007. – 346 с.
 15. Русанов К. В. Х-лучи в Украине: первые шаги / К. В. Русанов // Новости медицины и фармации. – 2007. – № 20–21.
 16. Из истории российской науки: вторая половина XIX – начало XX вв. Часть 1 / Под общ. ред. А. А. Деревянченко. – М. : МИТХТ им. М. В. Ломоносова, 2010. – 64 с.
 17. Итоги и перспективы исследований по истории медицины / Под ред. проф. М.И. Барсукова. – Кишинев : Штиинца, 1973.
 18. Шальнова-Козаченко О. В. Історія медицини як наука та предмет викладання у світі, в Україні та ОНМедУ: вступна лекція / О. В. Шальнова-Козаченко // Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 20–29.
Демочко Г. Проблеми відображення біографічних даних у науковій спадщині істориків медицини // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 247-251. ISBN 978-966-02-7138-8.