Лабораторія енциклопедичної статті історичної енциклопедистики УРСР у 1944–1972 рр. Демиденко Тетяна

У розвідці досліджується процес творення історичної енциклопедичної статті у другій половині ХХ ст. крізь призму першого видання Української радянської енциклопедії та Радянської енциклопедії історії України із застосуванням широкої архівної джерельної бази.

Ключові слова: енциклопедія, історія, історіографія, Українська радянська енци клопедія, Радянська енциклопедія історії України, видання, архів, документ.

Література

1. Ще у довоєнні часи, після появи першого тому «Української загальної енциклопедії» у Львові (1930 р.), з ініціативою великої «Української радянської енциклопедії» (УРЕ) виступив М. Скрипник. Та енциклопедичний проект М. Скрип ника так і не був реалізований. Фельбаба М. М. Історія проекту «Української радянської енциклопедії» у контексті політики «Українізації» (1927–1934 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України; Інститут історії України. – К., 2001. – 18 с.
2. На основі опрацювання широкої джерельної бази, можемо стверджувати, що причинами до відновлення енциклопедистики на теренах УРСР у повоєнний період, послугували «націоналістичні», недосяжні для радянського читача томи «Енциклопедії українознавства» (ЕУ) під редакцією Володимира Кубійовича; Краснодемська І. Енциклопедія українознавства у становленні та розвитку науки самопізнання // Українознавство. – 2005. – № 3. – С. 107–112.
3. Кудрицький А., Сарана Ф. Україна енциклопедична // Літературна Україна. – 1988. – 21 січ. – № 3. – С. 4.
4. Дослідження історії проекту УРЕ 30-х рр. ХХ ст.: Фельбаба М. М. Історія проекту «Української радянської енциклопедії» у контексті політики «Українізації» (1927–1934 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України; Інститут історії Україн. – К., 2001. – 18 с.; Єкельчик Сергій. Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві / Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту; Інститут Критики. Серія «Критичні студії»/ Микола Климчук (авториз. пер. з англ.), Христина Чушак (авториз. пер. з англ.). – К.: Критика, 2008. – С. 154.
5. Черниш Н. І., Богуцька Л. В. Про культуру енциклопедичного видання // Поліграфія і видавнича справа. – 1986. – № 2. – С. 116–121; Черниш Н. І. Українське енциклопедичне книговидання // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства: Збірник наукових праць кафедри видавничої справи та редагування УАД. – Львів, 1995. – С. 32–45; Черниш Н. Бібліографічний покажчик / Відповідальний редактор Н. Зелінська; Уклад. Л. Дячишин. – Львів, Українська академія друкарства, 2007. – 80 с.
6. Черниш Н. І. Нариси з історії світової енциклопедичної справи: Навч. посібник. – К.: Наша культура і наука, 2009. – 212 с.
7. Енциклопедичний вісник України: Збірник наукових праць. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – Ч. 1. – 96 с.
8. Єкельчик Сергій. Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві / Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту; Інститут Критики. Серія «Критичні студії» / Микола Климчук (авториз. пер. з англ.), Христина Чушак (авториз. пер. з англ.). – К.: Критика, 2008. – С. 154.
9. Доповідні записки про завершення підготовки і видання Української радянської енциклопедії (Архів Всеукраїнського державного спеціалізованого видавництва «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, ф. 1, оп. 1, спр. 764, арк. 1).
10. Більш детально про спробу відродження проекту УРЕ 1944–1947 рр. див.: Демиденко Т. Маловідомі сторінки з історії української енциклопедистики: спроба відродження проекту «УРЕ» у 1944–1947 рр. // Український історичний збірник. – 2009. – Вип. 12. – С. 215–224.
11. Листування з Укрполітвидавом, Всесоюзним науковим інститутом «Советская энциклопедия», Всесоюзним об’єднанням «Международная книга», з постачальниками іноземної літератури про видання енциклопедичної літератури і про книгообмін див.: Центральний державний архів вищих органів влади України (далі ЦДАВО України), ф. 4750, оп. 1, спр. 3, арк. 5, 6, 11.
12. Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України), ф. 1, оп. 6, справа № 2737, арк. 25–27.
13. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 2737, арк. 25.
14. ЦДАВО України, ф. 4750, оп. 1, спр. 15.
15. ЦДАВО України, ф. 4750, оп. 1., спр. 15, арк. 62.
16. ЦДАВО України, ф. 4750, оп. 1, справа № 2, арк. 6.
17. Головна сторінка Інституту енциклопедичних досліджень України.
18. Методичні вказівки для редакторів та авторів Української радянської енциклопедії / За ред. І. Г. Підоплічка, В. М. Терлецького. – К., 1958. – 141 с.
19. Архів Всеукраїнського державного спеціалізованого видавництва «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, ф. 1, оп. 1, спр. 7, арк. 2–4.
20. Енциклопедія історії України в 10 томах / За ред. В. А. Смолія. – т. 1. – Київ: Наукова думка, 2003. – 688 с.

Демиденко Т. Лабораторія енциклопедичної статті історичної енциклопедистики УРСР у 1944–1972 рр. // Українська енциклопедистика. Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 78-85. ISBN 978-966-02-6431-1.