Концептуальні засади української енциклопедичної справи (з редакторського досвіду М. Бажана)

Черниш Наталія

admin


PDF


Викладено відомості про етапи формування цілісної концепції національного енциклопедичного книговидання, засновником якої був Головний редактор УРЕ академік М. Бажан. Досліджено вплив зарубіжних та українських енциклопедій на основні принципи створення вітчизняних довідкових праць та їх тематико-типологічні риси і змістові характеристики. Визначено місце українських енциклопедичних видань 60–80-х рр. ХХ ст. в історії та культурі нашої держави, наголошено на їхньому значенні для усталення сучасних науково-методичних засад національної енциклопедичної справи.

Ключові слова: енциклопедична справа, концепція енциклопедії, М. Бажан, науково-методичні
засади енциклопедичного книговидання.

Література

1. Белов С. В. Братья Гранат. – М.: Книга, 1982. – 286 с.
2. Гончар О. Щоденники: В 3 т. / Упорядкування В. Гончар. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Т. 2. – К.: Веселка, 2008.
3. Карбованих слів володар. – К.: Дніпро, 1988. – 517 с.
4. Кауфман И. М. Русские енциклопедии. Библиография и краткие очерки. Вып. 1. Общие енциклопедии. – М., 1960. – 168 с.
5. Костенко В. Його глибокі карби // Молодь України. – 1984. – 7 жовтня.
6. Кубійович М., Маркусь В. Дві українські енциклопедії. – Нью-Йорк: Пролог, 1961. – 146 с.
7. Методичні вказівки для редакторів та авторів УРЕ. – К., 1958. – 160 с.
8. Черниш Н. І. Довідкові видання фірми «Ф. А. Брокгауз»: традиції німецької якості // Вісн. Книжкової палати. – 2008. – № 9. – С. 36–42.
9. Черниш Н. І. Енциклопедія «Британіка»: складний шлях до світового лідерства // Вісн. Книжкової палати. – 2009. – № 2. – С. 35–40.
10. Черниш Н. И. Методическая помощь издательства «Советская енциклопедия» в становлении Украинской Советской енциклопедии // Метод. материалы по подготовке и изданию советских енциклопедий. – М., 1988. – Вып. 27. – С. 38–43.
11. Черниш Н. І. Нариси з історії світової енциклопедичної справи. – К.: Наша культура і наука, 2009. – 212 с.
12. Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа першої половини ХХ ст. // Поліграфія і видавнича справа. – 2009. – Вип. 1 (49). – С. 8–17.
13. Якушева г. В. Книга, у которой не будет конца: История енциклопедического жанра // Книжное дело. – 1993. – № 4. – С. 78–83.
14. ЦДАВО України. – Ф. 4750. – Оп. 1. – Спр. 15.
15. ЦДАВО України. – Ф. 4750. – Оп. 1. – Спр. 59.

Черниш Н. Концептуальні засади української енциклопедичної справи (з редакторського досвіду М. Бажана) // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 177-185. ISBN 978-966-02-7138-8.