Енциклопедія кольору: обґрунтування авторської концепції наукового видання

Прищенко Світлана

admin


PDF


Запропоновано авторську концепцію наукового видання «Енциклопедія Кольору», яка базується на структурно-системному та історико-культурологічних методах щодо презентації світових досягнень науки про колір. Визначено напрямки комплексного дослідження теорії та практики кольору – мистецтво, дизайн, реклама, персоналії, інституції, матеріали та технології.

Ключові слова: колір, енциклопедія, авторська концепція, комплексне дослідження кольору.

Література

1. Овсійчук В.А. Українське малярство Х–XVIII століть. Проблеми кольору [Текст] /
В.А.Овсійчук. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1996. – 479 с.
2. Степовик Д.В. Історія української ікони X–XX століть [Текст] / Д. В. Степовик. – Вид.
2-ге, стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.
3. Яців Р. Українське мистецтво ХХ століття: збірник наук. статей [Текст] / Інститут народознавства НАН України. – Львів: Афіша, 2006. – С. 47.
4. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення [Текст]. – Чинний від
01.01.1996. – 34 с.
5. Енциклопедія українознавства. Загальна частина: в 3-х т. [Текст]. – К.: Інститут української археографії НАН України, 1995.
6. Енциклопедичний вісник України: збірник наукових праць. – 2009. – Ч. 1. – 96 с.
7. Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України. – К., 2001. – Т. 1. – 823 с.
8. Дизайн: словник-довідник [Текст] / Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України/ за ред. М. І. Яковлєва. – К.: Фенікс, 2010. – 384 с.
9. Искусство ХХ века: энциклопедия [Текст] / сост. О. Б. Краснова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС,
2002. – 350 с.
10. Дизайн: иллюстрированный словарь-справочник [Текст] / под общ. ред. Г. Б. Минервина и В. Т. Шимко. – М.: Архитектура-С, 2004. – 288 с.
11. Культурология. XХ век: энциклопедия: в 2-х т. [Текст] / гл. редактор и сост. С. Я. Левит. – СПб.: Университетская книга, 1998.
12. Прищенко С. В. Естетичні параметри колористичного формоутворення в рекламній
графіці України: дис. … канд. техн. наук: 05.01.03 – технічна естетика/ С. В. Прищенко. – К.: КНУБА, 2008. – 162 с.
13. Прищенко С. В. Кольорознавство: навч. посібник [Текст] / С. В. Прищенко / за ред. проф. Є. А. Антоновича. – К.: Альтерпрес, 2010. – 354 с.
14. Прищенко С. В. Кольорознавство. Академічний курс: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 6.020207 «Дизайн» [Текст] / С. В. Прищенко; за наук. ред. проф. Є. А. Антоновича. – К.: НАКККіМ, 2011. – 80 с.
15. Прищенко С. В. Візуальна мова кольору у мистецтві та рекламі: історико-культурологічний аналіз [Текст] / С. В. Прищенко // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (1–4 листопада 2012 р.) / Мюнхенський ун-т Людвіга-Максиміліана. – Мюнхен–Берлін: Verlag Otto Sagner, 2013. – С. 871–888.
16. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.koloristika.info.
17. Культурология. XХ век: энциклопедия / гл. редактор и сост. С. Я. Левит. – СПб.: Университетская книга, 1998.

Прищенко С. Енциклопедія кольору: обґрунтування авторської концепції наукового видання // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 130-134. ISBN 978-966-02-7138-8.