До питання про створення довідника про українських педагогів Кубані (1917–1932 рр.)

Готкова Юлія

admin


PDF


Стаття присвячена висвітленню внеску працівників освіти у розбудову культурного та освітнього життя Кубані у 1917–1932 рр. Враховано загальну тенденцію активізації діяльності Краснодарського педтехнікуму, Краснодарського педагогічного інституту шляхом розгляду діяльності українських вчителів на теренах Північно-Кавказького краю. Особливу увагу в статті приділено постатям, які склали основу педагогічного персоналу Кубані, що підтримали впровадження українізації, брали без- посередню участь у її проведенні в школах та інститутах, сприяли виданню українських підручників, організації хат-читалень, курсів підвищення кваліфікації вчителів тощо. На сьогодні бракує довідника, який би комплексно та детально розкрив життєдіяльність українських педагогів Кубані, і ця стаття є першою спробою на цьому шляху.

Ключові слова: вчитель, професор, викладач, педтехнікум, інститут, українські станиці, Красно- дар, Кубань, Кавказ, українізація.

Література

 1. Бабенко І. Фільм про кубанське козацтво // Український кур’єр. – Москва, 1992. –
 2. № 10. – С. 11.
 3. Баклаженко с. До питання про вивчення народної творчості / с. Баклаженко // Новим шляхом. – 1927. – № 2. – С. 53–61.
 4. Державний Архів Краснодарського Краю. – Ф. Р-861, Р-890, Р-1700.
 5. Дорожній-Міненко Іван [Електронний ресурс]: сайт.
 6. Есипенко Л. М. А. Ф. Лещенко и кубанский научный музей // Художественный музей в контексте истории. – Краснодар, 2000. – С. 44–48.
 7. Коблянский А. Культурно-просветительская работа среди украинцев // Из опыта педагогической работы на Кубани. – Краснодар. – 1926.
 8. Коваль Р.М. Нариси з історії Кубані / Р.М. Коваль. – К.: Фоліант, 2004. – 440 с.
 9. Коржевский А.Г. Мой отец Юрий Коржевский / А.Г. Коржевський // Кубань: проблемы культуры и информатизации. – 1999. – № 2–3. – С. 37–40.
 10. Кубань: збірник статтів про Кубань і кубанців. – Прага: Видання громади кубанців в Чехословацькій республіці, 1927. – 310 с.
 11. Курас І.Ф. М.І. Міхновський: постать на тлі епохи / І.Ф. Курас, Ф.Г. Турченко, Т.С. Геращенко // Український історичний журнал. – 1992. – № 10–11. – С. 63–79.
 12. Литовченко Ю. «Гори закубанськi» / Ю. Литовченко // Життя й революція. – 1926. – № 10. – С. 7–39.
 13. Павелко І. Остання зустріч із Миколою Міхновським / І. Павелко // Краківські вісті. – 1944. – № 157(1190). – 19 липня.
 14. Панченко О. Розгром українського вiдродження на Кубанi / О. Панченко. – Лос-Анжелос, 1973. – 92 с.
 15. Потапов В. Про відкриття українського відділу при Кубанському Педагогічному технікумі // Новим шляхом. – 1927. – № 1. – С. 50–51. Радянський станичник. – Ростов-на-Дону. – 1926. – № 74. – 15 травня.
 16. Розумиенко Е. Д. Из литературного наследия / Е. Д. Розумиенко // Вторые Кубанские литературно-исторические чтения: [материалы научно-теоретической конференции (доклады, научные сообщения, публикации)] / Краснодарский государственный ун-т культуры и искусства, Науч.-исслед. центр и др.; [Науч. ред. В.К. Чумаченко]. – Краснодар: Б/и, 2000. – С. 196–228.
 17. Сергійчук В. І. «Українізація Росії». Політичне ошуканство українців російською більшовицькою владою в 1923–1932 роках / В. І. Сергійчук. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2000. – 336 с.
 18. «Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки. Колективна монографія / За ред. В. А. Смолія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – 392 c.
 19. Центр документації новітньої історії Краснодарського Краю. – Ф. 1.
 20. Чумаченко В. К. Гаврила Васильевич Доброскок (Материалы к биографии) / В. К. Чумаченко // Кубань: проблемы культуры и информатизации. – 1996. – № 1. – С. 17–22.
 21. Чумаченко В. К. Казачья литературная Голгофа (кубанские писатели, историки и журналисты – жертвы политических репрессий) / В.К. Чумаченко // Третьи кубанские литературно-исторические чтения: Мат-лы научно-теоретической конференции. – Краснодар, 2001.
 22. Чухлій С.О. Історик у переломну добу: перипетії долі та зигзаги наукової творчості професора М.В. Клочкова / C.O. Чухлій // Харківський історіографічний збірник. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 10. – С. 265–274.
 23. Шевченко Г. Н. Михаил Васильевич Клочков (1877–1952). Историко-биографический очерк / Г.Н. Шевченко // Голос минувшего: Кубанский исторический журнал. – Краснодар, 1997. – № 1(3). – С. 54–57.
Готкова Ю. До питання про створення довідника про українських педагогів Кубані (1917–1932 рр.) // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 36-44. ISBN 978-966-02-7138-8.