Біобібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.) як джерело енциклопедичних досліджень

Добко Тетяна, Дуднік Олександр

admin


PDFАнотація

Схарактеризовано біобібліографічні посібники, присвячені видатним діячам Української революції (1917–1921 рр.), видані в Україні та за кордоном упродовж XX–XXI століть. Розглянуто покажчики, приурочені В. Винниченку, М. Грушевському, С. Петлюрі, П. Скоропадському, В. Липинському, Н. Махну та ін. Звернуто увагу на важливість персональних покажчиків як невід’ємної джерельної бази для підготовки енциклопедичних праць, нових історичних досліджень, зокрема регіональних.

Ключові слова: історична бібліографія, Українська революція 1917–1921 рр., біобібліографічні покажчики, XX–XXI століття, В. Винниченко, М. Грушевський, С. Петлюра, П. Скоропадський, В. Липинський, Н. Махно, Українська державність.


Література

Академік М. С. Грушевський: матеріали до бібліографії про життя і діяльність за 1914–1934 рр. з українсько- та російськомовної еміграційної та окупаційної періодики 1914–1944 рр. Вип. 1 / Уклад. Б. В. Грановський; Голов. архів. упраління при Кабінеті міністрів України. К., 1991. 25 c.

Білокінь С. І. Довідкова книга з культурної спадщини України: метабібліогр., зміст біогр. та ін. словників тощо: робочий зошит / НАН України, Центр культуролог. студій Ін-ту історії України. К., 2009. 514 с.

Булгаков Ю., Павленко С. Життя та діяльність Павла Скоропадського в українській історіографії 1991–2011 рр.: бібліографія / Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К.: Логос, 2012. 59 с.

Винар Любомир. Грушевськознавство: Ґенеза й історичний розвиток: том 5 / Укр. іст. т-во, Міжнар. т-во ім. М. Грушевського, Фундація ім. О. Ольжича. К.; Львів; Париж; Нью-Йорк; Торонто: Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. 216 с.

Володимир Винниченко: анотована бібліогр. / Упоряд. В. Стельмашенко; Укр. Вільна Акад. Наук у США, Коміс. для вивчення і публікації спадщини Володимира Винниченка, Канад. ін-т укр. студій, Альберт. ун-т, 1989. 760 c.

Володимир Кирилович Винниченко (1880–1951): Бібліогр. покажчик / М-во культури та мистецтв України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. Харків, 1995. 110 с.

Гетьман Павло Скоропадський (1873–1945): матеріали для бібліографії / Відп. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського. К.: Бібл. вісн., 1996. 54 с.

Епістолярна спадщина Михайла Грушевського (Покажчик до фонду № 1235 у ЦДІА у м. Києві) / Упоряд. І. Гирич; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Центр. держ. іст. архів України. К., 1996. 107 с.

Жити і бути всупереч усьому!: біобібліографічний нарис до 130-річчя від дня народження Д. Донцова / ЛОУНБ. Львів, 2013. 50 с.

Зленко П. Симон Петлюра: (Матеріяли для бібліогр. покажч.) / П. Зленко. Париж: Вид. Укр. б-ки ім. С. Петлюри, 1939. 70 с.

Іван Калинович (1884–1927): біобібліогр. покажчик / Уклад. Т. Ю. Кульчицька; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефанника. Львів, 2015. 94 с.

Ковальський М., Атаманенко А. Теоретичне обґрунтування грушевськознавства (До 70-ліття Любомира Винара) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Вип. 10. К., 2004. С. 30–41.

Колесник І. Регіональна історія в українській історіографії: практика та рефлексія // Регіональна історія України / НАН України, Ін-т історії України. К., 2007. Вип. 1. с. 205–220.

Кучабський В. Безручко М., Коновалець Є. Золоті ворота. Історія Січових Стрільців. 1917–1919 / Наук. т-во ім. Шевченка. Львів; Рочестер, 2004. 395 с.

Легендарний син Гуляйпілля: (до 125-річчя від дня народж. Нестора Івановича Махна): бібліогр. покажчик / Запоріз. обл. універс. наук. б-ка ім. О. М. Горького. Запоріжжя: ВАЛПІС, 2014. 115 с.

Людина великого масштабу: до 150-річчя від дня народж. Михайла Грушевського: бібліогр. покажчик / Запоріз. нац. ун-т. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 56 с.

Макар Ю. І. До 75-річчя Любомира Романа Винара / Ю. І. Макар, А. Є. Атаманенко // Український історичний журнал. 2007. № 2. С. 225–229.

Михайло Грушевський – перший президент України, академік: біобібліографія, (1885–2000 рр.) / Уклад. Б. В. Грановський. К., 2001. 384 с.

Михайло Грушевський – творець української державності: (до 150-річчя від дня народження): бібліогр. рек. список / Івано-Франківськ. нац. наук.-техн. ун-т нафти і газу, Наук.-техн. б-ка, Інформац. бібліогр. відділ. Івано-Франківськ, 2016. 20 с.

Науковці України ХХ – ХХІ століть: метабібліографія / НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. К., 2010. 476 с.

Нестор Махно: реальність і міфи: Бібліогр. покажч. / Запоріз. обл. універс. наук. б-ка. Запоріжжя, 1999. 20 с.

Петлюра С. В. (1879–1926): бібліографія / Дніпропетровськ. обл. універс. наук. б-ка. Дніпропетровськ, 2007. 13 с.

Останній гетьман України: до відзначення 140-річчя від дня народж. Павла Петровича Скоропадського (1873 – 1945): Бібліогр. покажчик / Запоріз. нац. ун-т. Запоріжжя, 2013. 26 с.

Останній гетьман Української Держави Павло Скоропадський: до 140-річчя від дня народж. велик. гетьмана: Бібліогр. покажч. / М-во культури України, ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». К., 2013. 47 с.

Під зеленими шатами Холодного Яру: сторінками історії: Бібліогр.-фактогр. покажч. / Упр. культури Черкас. облдержадмін., Черкас. обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка. Черкаси, 2011. 40 с.

Погребенник Ф. П. Лев Бачинський (1872–1930): Біобібліогр. нарис / Нац. парлам. б-ка України. К., 1997. 30 с.

Провідник буремної доби. Євген Коновалець: біобібліогр. нарис / Львів. обл. універс. наук. б-ка. Львів, 2012. 72 с.

Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917–1920 років: матеріали до біобібліогр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К., 2015. 377 с.

Українська революція і державність (1917–1920 рр.): наук.-бібліогр. видання / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К., 2001. 816 с.

Українська Центральна Рада як чинник національної державності: до 100-річчя утворення УЦР: бібліогр. покажчик / Запоріз. нац. ун-т. Запоріжжя, 2017. 114 с.

Цимлякова Т. Січеславщина в огні та бурі революції 1917–1921 рр. (до 100-річчя українських визвольних змагань): реком. бібліогр. покажчик / Дніпропетровськ. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, Дні­пропетровськ. нац. іст. музей ім. Д. І. Яворницького. Дніпро, 2017. 68 с.

Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського: з нагоди шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності. Ч. 3: Матеріали до бібліографії друкованих праць академіка Грушевського за 1905–1928 рр. / Всеукр. АН. К., 1929. 104 с.

Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К., 2015. 469 c.

Pidhainy O. S., Pidhainy O. I. Symon Petlura. Toronto; New York: New Review Books, 1977. 71 p.

Wynar L. Mychajlo Hrusevs’kyj: biobibliographische quelle, 1866–1934. München, 1984. 68 s.


Добко Т., Дуднік О. Біобібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.) як джерело енциклопедичних досліджень // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. С. 34–43. ISBN 978-966-02-8446-3.